आधिकारिक लगत तथा तथ्याङ्क तयार गरिने सम्वन्धि सूचना